Jawapan atas syubhat hafiz Firdaus berkenaan QS;33:33[ayat tathir]

saya kutip dari blog secondprince.wordpress.com

 

HAFIZ FIRDAUS

Pertama

Adakah ayat 33 surah al-Ahzab membicara subjek kemaksuman?

Jawapannya tidak. Perhatikan semula ayat 33 surah al-Ahzab:

Sesungguhnya Allah hanyalah bermaksud hendak menghilangkan dosa kamu wahai Ahl al-Bait dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya. [al-Ahzab 33:33][3]

Perhatikan bahawa Allah ‘Azza wa Jalla menggunakan perkataan Yuridu (يريد) yang bererti “kehendak” atau “keinginan” atau “bermaksud”. Kemudian perkataan Yuzhiba (يذهب) didahului dengan huruf Lam (ل) yang bererti “untuk” atau “supaya”. Justeru firman Allah:(إنما يريد الله ليذهب) hanyalah menerangkan “kehendak” Allah “untuk” menghilangkan dosa para Ahl al-Bait.

Seandainya Allah ingin menetapkan sifat maksum (bebas dari dosa dan suci), Allah akan berfirman dengan sesuatu yang bersifat menetapkan, umpama:

“Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dosa kamu wahai Ahl al-Bait dan telah membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Oleh itu Syi‘ah telah melakukan satu kesalahan yang amat besar lagi fatal apabila mereka mendakwa ayat 33 surah al-Ahzab membicara subjek kemaksuman. Yang benar ayat 33 surah al-Azhab tidak membicara subjek kemaksumam, jauh sekali daripada berperanan menetapkan sifat maksum kepada sesiapa, sama ada kepada para isteri Rasulullah atau kepada ‘Ali, Fathimah, Hasan dan Husain.[4]

jawab-> Anda berpanjang-panjang menjawab padahal anda tidak memahami kalau Iradah Allah SWT itu ada yang bersifat takwiniyah dan ada yang bersifat tasyri’iyah.

Iradah takwiniyah adalah Iradah yang sifatnya langsung terjada atau sebuah ketetapan. seperti pada ayat
Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya. Kami hanya berkata kepadanya “Jadilah” maka terjadilah ia [AnNahl ayat 40]

Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap Apa yang Dia kehendaki [Hud ayat 107]

Masih banyak ayat lain. Iradah dalam ayat di atas alah iradah yang sifatnya ditetapkan oleh Allah SWT dan itulah makna Iradah dalam Al Ahdzab 33. karena Iradah tersebut diawali dengan kata Innama yang bermakna hashr atau pembatasan.

HAFIZ FIRDAUS

Timbul soalan seterusnya, apakah maksud sebenar firman Allah dalam ayat 33 surah al-Ahzab? Jawapannya akan diperolehi dalam perbahasan kedua seterus ini.

Sebelum itu untuk memantapkan fahaman para pembaca, berikut dikemukakan contoh sebuah ayat yang juga menggunakan perkataan (يريد) dan (التطهير). Ia adalah ayat berkenaan perintah wudhu’, firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang (padahal kamu berhadas kecil), maka (berwuduklah) iaitu basuhlah muka kamu, dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali; dan jika kamu junub (berhadas besar) maka bersucilah dengan mandi wajib; dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk dan mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah – debu yang bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah – debu itu.

Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan), tetapi berkehendak untuk membersihkan (طهر) kamu dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepada kamu, supaya kamu bersyukur. [al-Maidah 5:06]

Perhatikan perenggan kedua ayat di atas. Seandainya Syi‘ah menafsirkan ayat 33 surah al-Ahzab sebagai menetapkan sifat maksum kepada Ahl al-Bait, maka dengan itu juga setiap orang beriman yang berwudhu’ akan memiliki sifat maksum juga. Ini kerana kedua-dua ayat 33 surah al-Ahzab dan ayat kelima surah al-Maidah mengunakan istilah Tahara (طهر) yang bermaksud “bersih” atau “suci”.

jawab->Iradah yang dimaksud dalam ayat yang anda kutip adalah Iradah yang bersifat tasyri’iyyah artinya ia terikat syariat tertentu. Jika kita melakukan syariat yang dimaksud dalm hal ini wuduhu maka tujuan tersebut akan terlaksana yaitu tujuannya Allah SWT membersihkan orang-orang yang beriman. Berbeda dengan Al Ahzab 33 disini Iradahnya dibatasi pada pribadi -pribadi tertentu yang disebutkan Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] dan tidak terikat dengan syariat tertentu. ditambah lagi pada lafaz akhir terdapat penekanan “wayuthahhirakum tathhiira” artinya “sesuci-sucinya”. Jadi Iradah yang dimaksud disini bersifat takwiniyah bukan terikat syariat seperti contoh yang anda kutip.

HAFIZ FIRDAUS

Di sisi Ahl al-Sunnah, kedua-dua ayat 33 surah al-Ahzab dan ayat kelima surah al-Maidah tidak membicarakan sifat maksum mahupun menetapkan sifat maksum kepada orang yang dirujuk olehnya. Perhatikan, sebagaimana ayat 33 surah al-Ahzab, ayat di atas juga menggunakan perkataan Yuridu dan tambahan huruf Lam: …tetapi (Allah) berkehendak (يريد) untuk membersihkan (ل + يطهر = ليطهر) kamu dan…

Berdasarkan penggunaan perkataan Yuridu (يريد) dan tambahan huruf Lam (ل), maka ayat kelima surah al-Maidah ini tidak berperanan menetapkan sifat maksum kepada setiap orang beriman yang berwudhu’. Demikianlah juga bagi ayat 33 surah al-Ahzab, ia tidak berperanan menetapkan sifat maksum kepada Ahl al-Bait.

jawab->Satu hal lagi Iradah Tasyri’iyah tidak dibatasi, ia berlaku untuk seluruh orang yang terikat dengan syari’at. nah antara Al Ahzab 33 dan Al Maidah ayat 5 terdapat perbedaan nyata. Al Ahzab Iradahnya terbatas pada pribadi tertentu sedangkan Al Maidah Iradahnya untuk semua orang bahkan termasuk Ahlul Bait. Jadi Iradah dalam Al Ahzab 33 bersifat Takwiniyah sedangkan Iradah dalam Al Maidah ayat 5 bersifat Tasri’iyah.

HAFIZ FIRDAUS

Jawapan

Kedua: Adakah istilah Ahl al-Bait dalam ayat 33 surah al-Ahzab merujuk kepada para isteri Rasulullah atau ‘Ali, Fathimah, Hasan dan Husain?

Jawapannya akan diperolehi dengan mengkaji keseluruhan konteks perbincangan ayat dari mula hingga akhir. Ia bermula dengan ayat 28 surah al-Ahzab:

Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: Sekiranya kamu semua mahukan kehidupan dunia (yang mewah) dan perhiasannya (yang indah), maka marilah supaya aku berikan kepada kamu pemberian mut’ah (sagu hati), dan aku lepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. [al-Ahzab 33:28]

Dan sekiranya kamu semua mahukan (keredaan) Allah dan Rasul-Nya serta (nikmat kemewahan) di Negeri Akhirat maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang yang berbuat baik di antara kamu: pahala yang besar. [al-Ahzab 33:29]

Wahai isteri-isteri Nabi, sesiapa di antara kamu yang melakukan sesuatu perbuatan keji yang nyata, nescaya akan digandakan azab seksa baginya dua kali ganda. Dan (hukuman) yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. [al-Ahzab 33:30]

Dan sesiapa di antara kamu semua tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengerjakan amal yang salih, Kami akan beri kepadanya pahala amalnya itu dua kali ganda, dan Kami sediakan baginya limpah kurnia yang mulia. [al-Ahzab 33:31]

Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain kalau kamu tetap bertaqwa. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja (semasa bercakap dengan lelaki asing) kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya (menaruh tujuan buruk kepada kamu), dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik (sesuai dan sopan). [al-Ahzab 33:32]

Dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu; dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat; dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya.

Sesungguhnya Allah hanyalah bermaksud hendak menghilangkan dosa kamu wahai Ahl al-Bait dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya. [al-Ahzab 33:33][5]

Dan ingatlah (serta amalkanlah) apa yang dibaca di rumah kamu dari ayat-ayat Allah (Al-Quran) dan hikmah pengetahuan (hadis-hadis Rasulullah). Sesungguhnya Allah Maha Halus Tadbir-Nya, lagi Maha Mendalam pengetahuanNya. [al-Ahzab 33:34]

Jelas daripada ayat-ayat di atas bahawa yang menjadi konteks perbincangan ialah tunjuk ajar serta perintah dan larangan Allah ‘Azza wa Jalla kepada para isteri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, radhiallahu ‘anhum. Firman Allah dalam ayat 33 ……Sesungguhnya Allah hanyalah bermaksud hendak menghilangkan dosa kamu wahai Ahl al-Bait dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya…… bukan suatu ayat yang terpisah daripada rangkaian ayat 28 hingga 34. Akan tetapi ia termasuk sebahagian daripada ayat-ayat tersebut. Ia berperanan menerangkan tujuan atau hasil yang ingin dikurniakan oleh Allah kepada para isteri Rasulullah dengan segala tunjuk ajar, perintah dan larangan tersebut.

jawab->Menjadikan ayat Al Ahzab 33 sebagai ayat yang berurutan sesuai dengan ayat sebelum dan sesudahnya jelas tertolak. Kenapa? karena jika memang berurutan maka ayat tersebut hanya tertuju pada istri-istri Nabi saja dan jika memang demikian maka kata ganti yang digunakan harus “kunna” bukannya “kum”. Adanya kata ganti “kum” menunjukkan ayat tersebut tidak berurutan berkaitan dengan istri-istri Nabi tetapi berkaitan dengan pribadi lain yaitu Ahlul Kisa’ dimana terhimpun laki-laki dan perempuan sehingga digunakan kata “kum”.

HAFIZ FIRDAUS

Oleh itu perkataan Ahl al-Bait dalam ayat 33 surah al-Ahzab tetap merujuk kepada para isteri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, radhiallahu ‘anhum. Jika ditafsirkan ayat 33 ini merujuk kepada ‘Ali, Fathimah, Hasan dan Husain, ia bererti ‘Ali, Hasan dan Husain diperintahkan untuk tetap berada di dalam rumah. Seterusnya mereka dilarang berhias (tabarruj) apabila berada di luar rumah. Ini adalah tafsiran yang menjauhi fakta yang benar dan pemikiran yang sihat kerana sedia diketahui bahawa ‘Ali, Hasan dan Husain sentiasa bergiat aktif di luar rumah dalam ekspedisi dakwah dan jihad. Lebih dari itu mereka terdiri daripada kaum lelaki yang tidak berhias sebagaimana kaum wanita. Justeru tidak mungkin menafsirkan perkataan Ahl al-Bait dalam ayat di atas sebagai merujuk kepada ‘Ali, Fathimah, Hasan dan Husain.

jawab->Seharusnya ini menjadi bukti kalau ayat tersebut tidak turun berurutan degan ayat sebelum dan sesudahnya. Berbagai hadis shahih sudah membuktikan kalau ayat tathir turun untuk Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husein, Sayyidah Fathimah dan Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam]. Sangat tidak mungkin kalau Imam Ali Imam Hasan dan Imam Husein terikat syariat khusus wanita dari ayat sebelum dan sesudahnya. Maka satu2nya penjelasan adalah ayat tersebut tidak berkaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya.

HAFIZ FIRDAUS

Adapun beberapa petunjuk daripada al-Qur’an yang dikemukakan oleh Syi‘ah sebagai bukti bahawa ayat 33 surah al-Ahzab hanya merujuk kepada ‘Ali, Fathimah, Hasan dan Husain radhiallahu ‘anhum, ia dapat dijawab dengan mudah seperti berikut:

Jawapan Kepada Petunjuk Pertama:

Istilah Ahl al-Bait tidaklah mutlak merujuk kepada keluarga yang memiliki ikatan nasab sahaja. Ia juga merujuk kepada keluarga yang memiliki ikatan pernikahan. Berikut adalah satu contoh ayat al-Qur’an yang menggunakan istilah Ahl al-Bait ketika merujuk kepada isteri Nabi Ibrahim ‘alaihi salam.

Isteri (Nabi Ibrahim) berkata: Sungguh ajaib keadaanku! Adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini juga sudah tua? Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan.

Malaikat-malaikat itu berkata: Patutkah engkau merasa hairan tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah? Memanglah rahmat Allah dan berkat-Nya melimpah-limpah kepada kamu, wahai Ahl al-Bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, lagi Maha Melimpah kebaikan dan kemurahanNya. [Hud 11:72-73]

jawab->Istilah Ahlul Bait memang bersifat umum bisa karena ikatan perkawinan dan bisa karena ikatan nasab jadi untuk urusan siapa Ahlul bait dalam ayat tathir kita tidak usah mengira-ngira cukup berpegang pada penjelasan Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam sendiri] bahwa Ahlul Bait yang dimaksud adalah Ahlul Kisa’. Penjelasan Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] adalah satu-satunya penjelasan yang mutlak benar.

HAFIZ FIRDAUS

Jawapan Kepada Petunjuk Kedua:

Ayat 33 surah al-Ahzab yang bersifat maskulin (muzakkar) bukan kerana ia mengecualikan para isteri Rasulullah tetapi kerana ia merujuk kepada perkataan Ahl (أهل) yang sememangnya bersifat maskulin. Dalam kaedah bahasa Arab:

1. Apabila istilah Ahl bersifat maskulin, maka seluruh ayat akan bersifat maskulin juga sekalipun yang dibicarakan ialah berkenaan kaum wanita.

jawab->Keliru sekali, perhatikan lafaz “liyudzhiba ankummur rijsa”. nah kum disana merujuk pada kata apa. Kum disana diucapkan sebelum kata “Ahlul bait” jadi kalau menuruti metode ayat berurutan maka kum disana merujuk pada istri-istri Nabi. Lho kok bisa kalau untuk istri2 Nabi seharusnya digunakan kata “kunna”.

HAFIZ FIRDAUS

2. Ayat yang bersifat maskulin tidak mengecualikan kaum wanita kerana lafaz mazkulin boleh mewakili kedua-dua lelaki dan wanita.[6]

jawab->Tetapi tidak mungkin lafaz maskulin untuk ayat yang hanya khusus untuk kaum wanita. Bukankah anda bilang sebelumnya kalau al ahzab 33 hanya untuk istri-istri Nabi saja. Nah bagaimana bisa lafaz maskulin untuk wanita saja. Lafaz “Kum” adalah untuk wanita dan laki-laki yaitu Imam Ali Imam Hasan Imam Husain dan Sayyidah Fathimah.

HAFIZ FIRDAUS

Kedua-dua poin di atas merupakan kaedah yang amat asas dalam ilmu bahasa Arab.

Hujah ini sebenarnya menunjukkan kejahilan mereka (Syi‘ah) dalam bahasa Arab kerana kebanyakan mereka daripada bangsa Parsi tidak memahami bahasa Arab secara mendalam.

jawab->Sebenarnya yang berucap inilah yang lebih pantas untuk dikatakan tidak memahami kaidah bahasa Arab yang sangat jelas.

HAFIZ FIRDAUS

Jawapan Kepada Petunjuk Ketiga:

Syi‘ah menggunakan teguran Allah kepada para isteri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, radhiallahu ‘anhum dalam ayat 4 surah al-Tahrim sebagai hujah bahawa mereka (para isteri) tidak termasuk dalam ciri-ciri kemaksuman yang ditetapkan dalam ayat 33 surah al-Ahzab. Hujah ini tertolak dengan dua sebab:

1. Teguran Allah kepada para isteri Rasulullah bukanlah untuk merendahkan mereka tetapi kerana ingin memelihara mereka daripada sifat-sifat yang tidak baik. Para isteri Rasulullah radhiallahu ‘anhum adalah ibu kepada umat Islam seluruhnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala:

Nabi itu lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri; dan isteri-isterinya adalah menjadi ibu mereka. [al-Ahzab 33:06]

Sebagai “ibu” umat Islam, para isteri Rasulullah menjadi teladan kepada para isteri orang beriman seluruhnya. Justeru apabila Allah menegur dan memberi tunjuk ajar, ia bukanlah kerana keburukan yang ada pada para isteri Rasulullah tetapi kerana Allah ingin menjadikan mereka sumber teladan atau rujukan kepada para isteri umat Islam seluruhnya.

2. Ayat 33 surah al-Ahzab tidak menetapkan sifat maksum kepada sesiapa, sama ada kepada para isteri Rasulullah mahupun ‘Ali, Fathimah, Hasan dan Husain. Oleh itu sia-sia sahaja penghujahan Syi‘ah ini.

jawab->sudah dijelaskan bahwa Al Ahzab 33 menunjukkan kesucian pribadi yang dimaksud yaitu Ahlul Kisa’. Dalil shahih Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] yang shahih menetapkan kalau Ahlul Kisa’ lah pribadi yang dituju dalam Al Ahzab 33

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: